Voorwaarden

Voorwaarden

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 Account: een door de Klant via de website van SAYWHAT BOTTLE aangemaakte account.

1.2 Bestelling: een door de Klant via de Webshop geplaatste bestelling van een of meer Saywhat Bottles. Zakelijke Klanten kunnen ook een bestelling plaatsen via de -mail, het offerteformulier of de telefoon.

1.3 SAYWHAT BOTTLE: de B.V.  ”SAYWHAT BOTTLE” gevestigd te Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76295893.

1.4 SAYWHAT BOTTLE: het product dat SAYWHAT BOTTLE verkoopt via de Webshop.

1.5 Klant: de natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met SAYWHAT BOTTLE.

1.6 Overeenkomst: de koopovereenkomst die de Klant sluit met SAYWHAT BOTTLE voor de koop van een of meerder Saywhat Bottles.

1.7 Partijen: SAYWHAT BOTTLE en de Klant gezamenlijk.

1.8 Retourbeleid: het door SAYWHAT BOTTLE gehanteerde beleid ten aanzien van het retourneren van de SAYWHAT BOTTLE.

1.9 Webshop: de online winkel op de website van SAYWHAT BOTTLE (URL: https://saywhatbottles.nl/shop/)

1.10 Website: de website van SAYWHAT BOTTLE (URL: https://saywhatbottles.nl/)

1.11 Zakelijke Klant(en) :De Klant die een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de Klant die rechtspersoon is.

ARTIKEL 2: Overeenkomst & toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer SAYWHAT BOTTLE de door de Klant geplaatste Bestelling via een e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres heeft bevestigd.

2.2 Tijdens het bestelproces op de Webshop zijn deze algemene voorwaarden aan de Klant ter hand gesteld en via het aanklikken van een vakje geaccepteerd. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden door Partijen nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een Zakelijke Klant een bestelling bij SAYWHAT BOTTLE heeft geplaatst via de telefoon of e-mail worden deze algemene voorwaarden via de e-mail aan de Klant ter hand gesteld.

2.4 SAYWHAT BOTTLE is niet gebonden aan een Overeenkomst die tot stand is gekomen op basis van een kennelijke vergissing en/of fout van SAYWHAT BOTTLE, zoals bijvoorbeeld een ongewoon lage prijs.

ARTIKEL 3: Bestelproces & Account

3.1 Om een of meerdere Saywhat Bottles te bestellen dient de Klant persoonlijke gegevens aan SAYWHAT BOTTLE ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Deze gegevens dienen altijd actueel en correct te zijn, anders is het mogelijk dat SAYWHAT BOTTLE de Overeenkomst niet kan uitvoeren.

3.2 Door de Overeenkomst aan te gaan met SAYWHAT BOTTLE geeft de Klant SAYWHAT BOTTLE toestemming om de persoonsgegevens van de Klant te verwerken voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De door de Klant verstrekte gegevens worden door SAYWHAT BOTTLE alleen gebruikt op de wijze zoals aangegeven in het Privacystatement SAYWHAT BOTTLE, welke te raadplegen is op de Website.

ARTIKEL 4: Prijs & betaling

4.1 De in de Webshop vermelden prijzen zijn inclusief BTW. Bij verzending naar een adres buiten Nederland zijn er verzendkosten van toepassing welke voor rekening van de Klant komen. De hoogte van deze verzendkosten is afhankelijk van het opgegeven bezorgadres en kunnen apart in rekening worden gebracht.

4.2 De betaling van de Klant aan SAYWHAT BOTTLE wordt verzorgd via IDeal.

ARTIKEL 5: Afhandeling bestelling & levering

5.1 De door de Klant geplaatste Bestelling wordt geleverd op het door de Klant opgegeven besteladres. SAYWHAT BOTTLE spant zich in om een geplaatste Bestelling zo snel mogelijk te leveren aan de Klant, maar gezien SAYWHAT BOTTLE voor de bezorging afhankelijk is van een derde partij kan zij niet garanderen dat een Bestelling wordt geleverd in de aangegeven levertijd.

5.2 Wanneer de Klant een Bestelling laat bezorgen buiten de Schengenlanden is het mogelijk dat er bijkomende heffingen, zoals importbelasting in rekening worden gebracht. Dergelijke kosten komen voor rekening van de Klant en de Klant is zelf verantwoordelijk om zich te informeren over dergelijke aanvullende kosten voordat hij een Bestelling plaatst.

5.3 De eigendom van de bestelde SAYWHAT BOTTLE gaat over van SAYWHAT BOTTLE naar de Klant op het moment dat de volledige betaling is bijgeschreven op het rekeningnummer van SAYWHAT BOTTLE.

ARTIKEL 6: Retourbeleid & herroepingsrecht

6.1 In het geval dat de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft hij recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de Bestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hiervoor dient de Klant gebruik te maken van het formulier voor ontbinding / herroeping. De Klant kan via info@saywhatbottles.nl een nieuw retourformulier aanvragen.

6.2 Wanneer de Klant gebruik maakt van het in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden opgenomen recht is hij verplicht om de te retourneren producten binnen 30 dagen na de retourinstructie van SAYWHAT BOTTLE te retourneren naar het door SAYWHAT BOTTLE opgegeven retouradres. De directe kosten van de retourzending komen voor rekening van de Klant.

6.3 SAYWHAT BOTTLE zal pas na ontvangst van de retourzending overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag. Het aankoopbedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer dat is gebruikt om de Bestelling te verrichten.

6.4 SAYWHAT BOTTLE is niet verplicht om over te gaan tot terugbetaling van de aankoopprijs in het geval het product beschadigd is door toedoen van de Klant.

ARTIKEL 7: Privacy beleid

7.1 SAYWHAT BOTTLE respecteert de privacy van haar klanten en streeft er naar de (persoons)gegevens van de Klant correct en veilig te verwerken. Zie het Privacystatement van SAYWHAT BOTTLE voor een overzicht van het gehele beleid.

ARTIKEL 8: Klachtenmelding

8.1 SAYWHAT BOTTLE wil haar service zo veel als mogelijk verbeteren en ontvangt graag feedback van haar klanten. Bij vragen, opmerkingen of klachten kunt u mailen naar info@saywhatbottles.nl. Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden. Wij bieden een garantie van 3 maanden.

ARTIKEL 9: Slotbepalingen

9.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal deze Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling(en) die niet rechtsgeldig is/zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgelig is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de (te) vervangen bepaling.

9.2 Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen welke slecht door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

9.3 Indien Partijen niet langs de minnelijke weg tot een oplossing kunnen komen is de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aangewezen om eventuele geschillen te beslechten.

9.4 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag uw ervaringen delen met ons? Dan kunt u mailen naar info@saywhatbottles.nl. Wij zullen zo snel mogelijk uw vragen beantwoorden.